• <button id="9cvyn"></button>
 • <dd id="9cvyn"><center id="9cvyn"></center></dd>

  1. <tbody id="9cvyn"></tbody>

   1. GB2312漢字編碼字符集對照表

    GB2312簡體中文編碼表

    GB2312標準共收錄6763個漢字,其中一級漢字3755個,二級漢字3008個;同時,GB 2312收錄了包括拉丁字母、希臘字母、日文平假名及片假名字母、俄語西里爾字母在內的682個全角字符。整個字符集分成94個區,每區有94個位。

    第01區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A1A0 、 。 ? ˉ ˇ ¨
    A1B0
    A1C0 ± × ÷
    A1D0
    A1E0 ° ¤ §
    A1F0
    第02區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A2A0
    A2B0
    A2C0
    A2D0
    A2E0
    A2F0
    第03區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A3A0 ! ,
    A3B0 ; ?
    A3C0
    A3D0 _
    A3E0
    A3F0
    第04區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A4A0
    A4B0
    A4C0
    A4D0
    A4E0
    A4F0
    第05區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A5A0
    A5B0
    A5C0
    A5D0
    A5E0
    A5F0
    第06區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A6A0 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
    A6B0 Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
    A6C0 α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
    A6D0 π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
    A6E0
    A6F0
    第07區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A7A0 А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н
    A7B0 О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э
    A7C0 Ю Я
    A7D0 а б в г д е ё ж з и й к л м н
    A7E0 о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э
    A7F0 ю я
    第08區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A8A0 ā á ǎ à ē é ě è ī í ǐ ì ō ó ǒ
    A8B0 ò ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜ ü ê
    A8C0
    A8D0
    A8E0
    A8F0
    第09區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    A9A0
    A9B0
    A9C0
    A9D0
    A9E0
    A9F0
    第10區 AAA0-AAFF 沒有編碼
    第11區 ABA0-ABFF 沒有編碼
    第12區 ACA0-ACFF 沒有編碼
    第13區 ADA0-ADFF 沒有編碼
    第14區 AEA0-AEFF 沒有編碼
    第15區 AFA0-AFFF 沒有編碼
    第16區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B0A0
    B0B0
    B0C0
    B0D0
    B0E0
    B0F0
    第17區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B1A0
    B1B0
    B1C0
    B1D0
    B1E0 便
    B1F0
    第18區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B2A0
    B2B0 簿
    B2C0
    B2D0
    B2E0
    B2F0
    第19區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B3A0
    B3B0
    B3C0
    B3D0
    B3E0
    B3F0
    第20區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B4A0 穿
    B4B0 椿
    B4C0
    B4D0
    B4E0
    B4F0
    第21區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B5A0
    B5B0
    B5C0
    B5D0
    B5E0 殿
    B5F0 調
    第22區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B6A0
    B6B0
    B6C0
    B6D0
    B6E0
    B6F0
    第23區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B7A0
    B7B0
    B7C0 仿
    B7D0 忿
    B7E0
    B7F0
    第24區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C th> +D +E +F
    B8A0
    B8B0
    B8C0 竿
    B8D0
    B8E0 稿 鴿
    B8F0
    第25區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    B9A0
    B9B0
    B9C0
    B9D0
    B9E0
    B9F0
    第26區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    BAA0
    BAB0
    BAC0
    BAD0
    BAE0
    BAF0
    第27區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    BBA0
    BBB0
    BBC0
    BBD0
    BBE0
    BBF0
    第28區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    BCA0
    BCB0
    BCC0
    BCD0
    BCE0
    BCF0
    第29區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    BDA0 漿
    BDB0
    BDC0
    BDD0
    BDE0
    BDF0
    第30區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    BEA0
    BEB0
    BEC0
    BED0
    BEE0
    BEF0
    第31區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    BFA0 駿
    BFB0
    BFC0
    BFD0
    BFE0
    BFF0
    第32區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C0A0
    C0B0
    C0C0
    C0D0
    C0E0
    C0F0
    第33區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C1A0
    C1B0
    C1C0
    C1D0
    C1E0
    C1F0 窿
    第34區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C2A0
    C2B0 鹿 祿
    C2C0 孿
    C2D0
    C2E0
    C2F0 滿
    第35區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C3A0
    C3B0 貿
    C3C0
    C3D0
    C3E0 綿
    C3F0
    第36區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C4A0
    C4B0
    C4C0
    C4D0
    C4E0
    C4F0 尿
    第37區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C5A0
    C5B0
    C5C0
    C5D0
    C5E0
    C5F0
    第38區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C6A0
    C6B0
    C6C0
    C6D0
    C6E0
    C6F0
    第39區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C7A0
    C7B0
    C7C0
    C7D0
    C7E0
    C7F0
    第40區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C8A0
    C8B0
    C8C0
    C8D0
    C8E0
    C8F0
    第41區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    C9A0
    C9B0
    C9C0
    C9D0
    C9E0
    C9F0
    第42區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    CAA0
    CAB0 使
    CAC0
    CAD0
    CAE0
    CAF0
    第43區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    CBA0
    CBB0
    CBC0
    CBD0 宿
    CBE0
    CBF0
    第44區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    CCA0
    CCB0
    CCC0
    CCD0
    CCE0
    CCF0
    第45區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    CDA0
    CDB0 禿
    CDC0 退
    CDD0
    CDE0
    CDF0
    第46區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    CEA0
    CEB0
    CEC0
    CED0
    CEE0
    CEF0 西
    第47區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    CFA0
    CFB0
    CFC0
    CFD0
    CFE0
    CFF0
    第48區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D0A0
    D0B0
    D0C0
    D0D0
    D0E0
    D0F0 婿
    第49區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D1A0
    D1B0
    D1C0
    D1D0 沿
    D1E0
    D1F0
    第50區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D2A0 耀
    D2B0
    D2C0
    D2D0
    D2E0
    D2F0
    第51區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D3A0
    D3B0
    D3C0
    D3D0 輿
    D3E0
    D3F0
    第52區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D4A0
    D4B0
    D4C0
    D4D0
    D4E0
    D4F0
    第53區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D5A0
    D5B0
    D5C0
    D5D0
    D5E0
    D5F0
    第54區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D6A0
    D6B0
    D6C0
    D6D0
    D6E0
    D6F0
    第55區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D7A0
    D7B0
    D7C0 姿
    D7D0
    D7E0
    D7F0
    第56區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D8A0 廿 丿
    D8B0
    D8C0
    D8D0
    D8E0
    D8F0 倀
    第57區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    D9A0
    D9B0
    D9C0
    D9D0
    D9E0
    D9F0
    第58區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    DAA0
    DAB0 詿
    DAC0
    DAD0
    DAE0
    DAF0
    第59區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    DBA0
    DBB0
    DBC0
    DBD0
    DBE0
    DBF0
    第60區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    DCA0
    DCB0
    DCC0
    DCD0
    DCE0
    DCF0
    第61區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    DDA0
    DDB0
    DDC0
    DDD0
    DDE0
    DDF0
    第62區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    DEA0
    DEB0
    DEC0
    DED0
    DEE0
    DEF0
    第63區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    DFA0
    DFB0
    DFC0
    DFD0
    DFE0
    DFF0
    第64區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E0A0
    E0B0
    E0C0
    E0D0
    E0E0
    E0F0
    第65區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E1A0
    E1B0
    E1C0
    E1D0
    E1E0
    E1F0
    第66區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E2A0
    E2B0
    E2C0 餿
    E2D0
    E2E0
    E2F0
    第67區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E3A0
    E3B0
    E3C0
    E3D0
    E3E0
    E3F0
    第68區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E4A0
    E4B0 潿
    E4C0 涿
    E4D0
    E4E0
    E4F0
    第69區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E5A0
    E5B0
    E5C0
    E5D0
    E5E0
    E5F0
    第70區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E6A0
    E6B0
    E6C0
    E6D0
    E6E0
    E6F0
    第71區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E7A0 紿
    E7B0
    E7C0
    E7D0
    E7E0
    E7F0
    第72區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E8A0
    E8B0
    E8C0
    E8D0
    E8E0 榿
    E8F0
    第73區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    E9A0
    E9B0
    E9C0 槿
    E9D0
    E9E0 歿
    E9F0
    第74區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    EAA0
    EAB0
    EAC0
    EAD0
    EAE0 覿
    EAF0
    第75區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    EBA0 毿
    EBB0
    EBC0
    EBD0
    EBE0
    EBF0
    第76區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    ECA0
    ECB0
    ECC0
    ECD0
    ECE0
    ECF0
    第77區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    EDA0
    EDB0
    EDC0
    EDD0
    EDE0
    EDF0
    第78區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    EEA0
    EEB0
    EEC0
    EED0
    EEE0
    EEF0
    第79區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    EFA0
    EFB0
    EFC0
    EFD0
    EFE0
    EFF0
    第80區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F0A0
    F0B0
    F0C0 鶿
    F0D0
    F0E0
    F0F0
    第81區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F1A0
    F1B0
    F1C0
    F1D0
    F1E0
    F1F0
    第82區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F2A0
    F2B0
    F2C0
    F2D0
    F2E0
    F2F0
    第83區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F3A0
    F3B0
    F3C0
    F3D0
    F3E0
    F3F0
    第84區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F4A0
    F4B0
    F4C0
    F4D0
    F4E0 羿
    F4F0
    第85區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F5A0
    F5B0
    F5C0 趿
    F5D0
    F5E0
    F5F0
    第86區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F6A0
    F6B0 黿
    F6C0
    F6D0
    F6E0
    F6F0
    第87區 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    F7A0
    F7B0
    F7C0
    F7D0
    F7E0
    F7F0
    第88區 F8A0-F8FF 沒有編碼
    第89區 F9A0-F9FF 沒有編碼
    第90區 FAA0-FAFF 沒有編碼
    第91區 FBA0-FBFF 沒有編碼
    第92區 FCA0-FCFF 沒有編碼
    第93區 FDA0-FDFF 沒有編碼
    第94區 FEA0-FEFF 沒有編碼

    您最近使用了:

    收藏 菜單 QQ
    欧美熟妇另类久久久久久不卡_欧美熟妇搡BBBB搡BBBB_欧美熟妇呻吟猛交XX性_欧美婷婷六月丁香综合色
   2. <button id="9cvyn"></button>
   3. <dd id="9cvyn"><center id="9cvyn"></center></dd>

    1. <tbody id="9cvyn"></tbody>